ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า (Product Registration)

?

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

* กรุณากรอกข้อมูลตามจริงเพื่อใช้อ้างอิงในการรับกรมธรรม์

ข้อมูลที่อยู่ (Address)

เงื่อนไขการขยายการรับประกันรวมสูงสุด 5 ปี

สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการระหว่าง 1 ม.ค 2566 – 31 ธ.ค 2566

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังและเครื่องปรับอากาศแบบติดฝ้าเพดานตามรุ่นสินค้าที่ระบุในตารางตามข้อ 2 และข้อ 3 จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาการรับประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าตามรุ่นที่กำหนดในเงื่อนไขการขยายการรับประกันนี้ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลจากใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือตามใบกำกับภาษีเพื่อใช้ในการลงทะเบียนขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้า
 2. สำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค 2566 – 31 ธ.ค 2566 จะได้การรับประกันสินค้ารวมสูงสุดทั้งหมด 5 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้าซึ่งปรากฏบนใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือตามใบกำกับภาษี โดยสามารถลงทะเบียนขยายการรับประกันนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 2566 – 31 ธ.ค 2566 โดยมีรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการและระยะเวลารับประกันดังนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อจำกัดและข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า
  • เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง :
   AR10AYAAAWKNST, AR13AYAAAWKNST, AR18AYAAAWKNST, AR24AYAAAWKNST, AR10BYECAWKNST, AR13BYECAWKNST, AR18BYECAWKNST, AR24BYECAWKNST, AR10CYEAAWKNST, AR13CYEAAWKNST, AR18CYEAAWKNST, AR24CYEAAWKNST, AR10CYECAWKNST, AR13CYECAWKNST, AR15CYECAWKNST, AR18CYECAWKNST, AR24CYECAWKNST, AR10CYHAAWKNST, AR13CYHAAWKNST, AR18CYHAAWKNST, AR24CYHAAWKNST, AR10CYHCAWKNST, AR13CYHCAWKNST, AR15CYHCAWKNST, AR18CYHCAWKNST, AR24CYHCAWKNST
  • เครื่องปรับอากาศชนิดติดฝ้าเพดาน :
   AC035TN1DKC/TS, AC052TN1DKC/TS, AC071TN1DKC/TS, AC071TN4PKC/TS, AC100TN4PKC/TS, AC120TN4PKC/TS, AC140TN4PKC/TS, AC052TN4DKC/TS, AC071TN4DKC/TS, AC100TN4DKC/TS, AC120TN4DKC/TS, AC140TN4DKC/TS, AC052TNCDKC/TS, AC071TNCDKC/TS, AC100TNCDKC/TS, AC120TNCDKC/TS, AC140TNCDKC/TS, AC160TNCDKC/TS, AC035TNLDKC/TS, AC052TNLDKC/TS, AC071TNMDKC/TS, AC100TNMDKC/TS, AC120TNMDKC/TS, AC140TNMDKC/TS, AC160TNMDKC/TS, AC052BBCSDC/TS, AC071BBCSDC/TS, AC090BBCSDC/TS, AC100BBCSDC/TS
 3. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามรุ่นสินค้าที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ก่อน 1 ม.ค. 2566 จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านทาง https://www.ssthwarranty.com/Windfreewarranty ภายใน 90 วันนับจากวันซื้อสินค้าที่ปรากฏบนใบเสร็จ จะได้การรับประกันสินค้ารวมทั้งหมด 3 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าซึ่งปรากฏบนใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือตามใบกำกับภาษี ทั้งนี้เป็นไปตามข้อจำกัดและข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า
  • เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง :
   AR10BYECAWKNST, AR13BYECAWKNST, AR18BYECAWKNST, AR24BYECAWKNST, AR10BYHCMWKNST, AR13BYHCMWKNST, AR15BYHCMWKNST, AR18BYHCMWKNST, AR24BYHCMWKNST, AR10BYHACWKNST, AR13BYHACWKNST, AR18BYHACWKNST, AR24BYHACWKNST, AR10AYAAAWKNST, AR13AYAAAWKNST, AR18AYAAAWKNST, AR24AYAAAWKNST, AR10AYECBWKNST, AR13AYECBWKNST, AR18AYECBWKNST, AR24AYECBWKNST, AR10TYAAAWKNST, AR13TYAAAWKNST, AR10TYCABWKNST, AR13TYCABWKNST, AR18TYCABWKNST, AR24TYCABWKNST, AR10TYECBWKNST, AR13TYECBWKNST, AR18TYECBWKNST, AR24TYECBWKNST, AR10RYCXAWKNST, AR13RYCXAWKNST, AR10RYPXAWKNST, AR13RYPXAWKNST, AR18RYPXAWKNST, AR24RYPXAWKNST, AR10NYFXAWKNST, AR13NYFXAWKNST, AR18NYFXAWKNST, AR24NYFXAWKNST, AR10NYDXAWKNST, AR13NYDXAWKNST
 4. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง การรับประกัน 5 ปีนี้นับจากวันที่ซื้อสินค้า ยกเว้นคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นซึ่งรับประกัน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์บางชิ้นส่วนมีระยะเวลารับประกันยาวกว่า 5 ปี เช่น คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ssthwarranty.com/Windfreewarranty
 5. เครื่องปรับอากาศชนิดติดฝ้าเพดาน การรับประกัน 3 ปีนี้ จะไม่รวมถึงกรณีที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์บางชิ้นส่วนมีระยะเวลารับประกันยาวกว่า 3 ปี เช่น คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ssthwarranty.com/Windfreewarranty
 6. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันสินค้าก็ต่อเมื่อได้กรอกข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
  • หมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ / Serial no. 15 หลัก
  • รุ่นสินค้า / Model
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล์ (E-mail)
 7. หากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันทาง SMS ภายใน 90 วันหลังจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับข้อความยืนยันการขยายเวลารับประกันเนื่องจากไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ลูกค้ายังจะได้รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปีตามปกติ
 8. ในกรณีที่ทำใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายหาย หรือ กรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในรับประกันสินค้าถือว่าวันรับประกันเริ่มนับจากวันที่ผลิตสินค้าซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้นๆ
 9. หลังจากที่ลงทะเบียนขยายระยะเวลารับประกันและได้รับการยืนยันทาง SMS แล้ว ลูกค้าสามารถนำสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกันเข้ารับบริการซ่อมโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ จากศูนย์บริการที่ร่วมรายการ (สามารถตรวจสอบศูนย์บริการที่ร่วมรายการได้ที่ https://www.samsung.com/th/support/service-center) โดยมูลค่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อของสินค้าที่ปรากฏบนใบเสร็จดังกล่าว ในกรณีที่ศูนย์บริการประเมินค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคาซื้อสินค้าหรือกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมสินค้าได้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินค้าคืนตามวงเงินสูงสุดที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าตกลงให้ซากของทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

 10. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

  ระยะเวลาการรับประกัน วงเงินสูงสุดที่มีสิทธิได้รับ
  ภายใน 1 ปีแรก ตามใบรับประกันของผู้ผลิต
  มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี 70% ของราคาซื้อ
  มากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 60% ของราคาซื้อ (ไม่รวมค่าแรงและค่าเดินทาง)
  มากกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี 50% ของราคาซื้อ (ไม่รวมค่าแรงและค่าเดินทาง)
  มากกว่า 4 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 50% ของราคาซื้อ (ไม่รวมค่าแรงและค่าเดินทาง)

  เครื่องปรับอากาศชนิดติดฝ้าเพดาน

  ระยะเวลาการรับประกัน วงเงินสูงสุดที่มีสิทธิได้รับ
  ภายใน 1 ปีแรก ตามใบรับประกันของผู้ผลิต
  มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี 70% ของราคาซื้อ
  มากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 60% ของราคาซื้อ (ไม่รวมค่าแรงและค่าเดินทาง)

 11. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกัน ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการซื้อขายที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อความในใบเสร็จดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 12. การรับประกันตามเงื่อนไขนี้เป็นการประกันสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องอันเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดหากความเสียหายเกิดจากสาเหตุที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นการรับประกันสินค้าหรือพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า
 13. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าในประเทศไทยเท่านั้น
 14. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. การรับประกันสินค้าในปีแรก จะเป็นการรับประกันจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ส่วนปีที่ 2,3,4 และ ปีที่ 5 จะเป็นความคุ้มครองจากศูนย์บริการ
 16. ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1282 หรือ สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองได้ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://www.ssthwarranty.com/Windfreewarranty

ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

 1. บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  • การใช้สินค้าผิดวิธี การฝ่าฝืนคำเตือน การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
  • กรณีตามข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ผลิตตามใบรับประกัน
  • เหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศหรือแมลง เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม สงคราม ความกดอากาศ หรือแรงสั่นสะเทือน การจราจล การก่อการร้าย
  • การกัดกร่อน การสึกกร่อน การเป็นรอยหรือการขีดข่วนผิววัตถุ การเสื่อมสภาพ/ประสิทธิภาพในการใช้งาน
  • การซ่อมแซม แก้ไขดัดแปลง หรือปรับปรุงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำโดยบุคคลใดๆ ที่มิใช่ศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้ง
  • การติดตั้ง การส่งมอบ การขนส่ง
  • ไฟฟ้าลัดวงจร การใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง ไฟตก ปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือสารกัมมันตภาพรังสี การขัดข้องของระบบไฟฟ้าหรือก๊าซ
  • การกักกัน จับกุม หรือยึดทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ความผิดปกติหรือติดไวรัสของซอฟแวร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
  • อุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกิดความเสียหายหลังการใช้งานไม่อยู่ในการรับประกันทุกกรณี
  • ไม่รับประกันการแตก, หัก, ร้าวของชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยแก้วหรือพลาสติก เช่น ชั้นวางของ, ปุ่มปรับอุณหภูมิตู้เย็น เป็นต้น
  • ไม่รับประกันเครื่องซักผ้าที่เสีย เนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมในตัวเครื่อง การทำความสะอาด และล้างถังซัก, ตัวกรองน้ำเข้า, ถุงกรองสิ่งสกปรกของ
 2. สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ Samsung Service โทร. 1282 ตลอด 24 ชั่วโมง