ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า (Product Registration)

?

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

ข้อมูลที่อยู่ (Address)

ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Windfreewarranty

 • โปรโมชันสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, วันที่ซื้อ)
 • สินค้าร่วมรายการขยายระยะเวลารับประกัน 3 ปี ได้แก่
  • Wind-Free™ Premium Plus : AR10TYAAAWKNST, AR13TYAAAWKNST
  • Wind-Free™ Premium : AR10TYCABWKNST, AR13TYCABWKNST, AR18TYCABWKNST, AR24TYCABWKNST
  • Wind-Free™ : AR10TYECBWKNST, AR13TYECBWKNST, AR18TYECBWKNST
  • Wind Free Plus 2019 : AR10RYCXAWKNST, AR13RYCXAWKNST, AR24TYECBWKNST
  • Wind Free WiFi : AR10RYPXAWKNST, AR13RYPXAWKNST, AR18RYPXAWKNST, AR24RYPXAWKNST
  • Wind Free : AR10NYFXAWKNST, AR13NYFXAWKNST, AR18NYFXAWKNST, AR24NYFXAWKNST
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/Windfreewarranty ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษี เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ระยะเวลาการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน ณ จุดขาย
 • สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้
 • Serial number ของสินค้าต้องมี 15 หลัก จะอยู่บริเวณด้านข้าง/ด้านหลังของสินค้า
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษหลังจากลงทะเบียน และส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ภายใน 30 วัน
 • สินค้าตัวโชว์งดร่วมรายการทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลของคุณ และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp
 • สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ Samsung Service โทร. 026893232 ตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาการรับประกัน วงเงินชดเชยความเสียหาย (ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครอง) สูงสุดไม่เกิน
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า ตามใบรับประกันของผู้ผลิต
1 ปี ขึ้นไป – 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า 70% ของราคาขายที่ผู้เอาประกันได้แจ้งไว้ขณะเอาประกันภัย
2 ปี ขึ้นไป – 3 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า 60% ของราคาขายที่ผู้เอาประกันได้แจ้งไว้ขณะเอาประกันภัย

 • บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  • ความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากภัยเนื่องจากน้ํา และอุบัติเหตุ ตกหล่น หรือแตกหัก
  • ความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการสูญเสียการใช้งานหรือความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ค่าปรับสําหรับความล่าช้าหรือการ กักกัน หรือในส่วนที่เกี่ยวกับสมรรถนะหรือประสิทธิภาพที่ด้อยลงในด้านการใช้งาน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออะไหล่อันเป็นผล สืบเนื่องมาจากความเสียหายของอะไหล่ที่ไม่คุ้มครอง
  • ความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการขาดการบํารุงรักษา หรือบํารุงรักษาที่ไม่เหมาะสม นําทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปใช้ ผิดวิธี และ/หรือ นําไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยหรือผู้ผลิตไม่แนะนํา
  • ความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการปรับตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมิใช่การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่อย่างใด
  • ความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากความผิดพลาดของงานช่าง จากศูนย์บริการซ่อมหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากศูนย์บริการ ซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
  • การเสื่อมสภาพ, การสึกหรอ, การอุดตัน, การบุบสลาย, รอยขีดข่วน หรือการเสื่อมสภาพในการใช้งานที่เกี่ยวเนื่องกับอายุการใช้งาน เช่น การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ เป็นต้น
  • แผ่นดินไหว, ลมพายุ, ระเบิด, การแข็งตัวของน้ํา การกระทําอย่างป่าเถื่อนหรือประสงค์มุ่งร้าย การจราจล ลูกเห็บ ความเสียหาย จากน้ํา น้ําท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ และภัยทางอากาศ
  • ความเสียหายอันเป็นผลมาจากสงครามการบุกรุก การกระทําของศัตรูต่างชาติ การจราจล การกบฎ การถูกยึดทรัพย์โดยคําสั่งของ รัฐบาลหรือโดยคําสั่งของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือการค้าขายผิดกฎหมาย หรือขนส่งผิดกฎหมาย
  • ความเสียหายจากปฏิกริยานิวเคลียร์หรือการปนเปื้อนของกัมมันตรังสี
  • สภาพของอากาศหรือบรรยากาศจากตัวมอดแมลงสัตว์กัดแทะ หรือเชื้อราหรือกรรมวิธีทําความสะอาดซ่อมแซม
  • ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากคลื่นความกดอากาศแรงสั่นสะเทือนของอากาศยานทุกชนิด
  • ความสูญเสียหรือเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือทางอ้อมมาจาก
   • การกักกัน จับกุม หรือยึดทรัพย์ตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • สินค้าที่มีข้อต่อที่ไม่ถูกต้องตามแบบหรือผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊าซ น้ําประปา หรือสัญญาณที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เครื่องใช้
   • ความเสียหายอันเนื่องมาจากซอฟต์แวร์และไวรัส
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ซื้อสินค้าหรือบุคคลในครอบครัว/พนักงานหรือบุคคลที่ได้รับความ ยินยอมโดยผู้ซื้อสินค้า
  • การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หมายถึงการหารายได้ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ จากการใช้สินค้านั้นๆในทาง การค้าหรือค้าขาย