ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า

รายละเอียดโปรโมชั่นและเงื่อนไขการรับประกัน

  • สินค้าร่วมรายการขยายระยะเวลารับประกัน 3 ปี ได้แก่ QLED, The Frame, The serif & The Sero, Crystal UHD และขยายระยะเวลารับประกัน 2 ปี ได้แก่ Full HD TV และ HD TV ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/TVprivilege ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษี / ค่าสินไหมทดแทนปีที่ 2 (70%) และปีที่ 3 (60%) ของราคาซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ รับประกันโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด / ระยะเวลาการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน ณ จุดขาย
  • แผนกลูกค้าสัมพันธ์จะทำการนัดหมายสำหรับบริการ Butler Service (QLED, The Frame, The serif & The Sero)ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ท่านได้ลงทะเบียนใน www.ssthwarranty.com/TVprivilege ครบถ้วนตามข้อกำหนด
  • สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Details of The Promotion / Warranty Terms and Conditions

  • Warranty conditions for Samsung TV, QLED, The Frame, The serif & The Sero, Crystal UHD: 3 years from the date of purchase indicated in the tax invoice. For Full HD TV and HD TV: 2 years from the date of purchase indicated in the tax invoice. The customer must complete an online registration www.ssthwarranty.com/TVprivilege as stipulated in the conditions in 30 days from the date of purchase indicated in the tax invoice. Compensation for the second year (70%) and for the third year (60%) of the purchased price shall be applied if the product is not repairable. / Warranty by an authorized insurance company. / Terms and conditions apply. / The warranty period may be changed. Please verify the warranty conditions at the point of sale.
  • Customer service shall contact to make an appointment for Butler Service (QLED, The Frame, The serif & The Sero) as stipulated in the conditions in 15 day after registration via www.ssthwarranty.com/TVprivilege
  • An exclusive privilege for customers who purchase participating models in the period of time
  • The company reserves the right to change these terms and conditions without prior notice.

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

?
?

ข้อมูลส่วนตัว