ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการขยายการรับประกันเป็น 2 ปี และ 3 ปี

 • ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในช่วงวันที่ที่บริษัทกำหนด และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/TVprivilege ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยสามารถดูข้อมูลจากใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือตามใบกำกับภาษี
 • ขยายระยะเวลารับประกันเป็น 2ปี และ 3ปี วันที่และสินค้าที่ร่วมรายการได้แก่
  • วันที่ 1 ม.ค 2564 -31 มี.ค 2564 :ขยายระยะเวลารับประกันเป็น 3 ปี และ 2 ปี
   • ขยายประกัน 3 ปี : โมเดลปี 2019 และ 2020 ได้แก่ QLED 8K,QLED 4K ,Lifestyle TV (The Frame, The Serif , The Sero, The Terrace) และ โมเดลปี 2020 Crystal UHD (ตั้งแต่รุ่น TU 8000ขึ้นไป)
   • ขยายประกัน 2 ปี : โมเดลปี 2020 ได้แก่ Crystal UHD (ตั้งแต่รุ่น TU 7000ลงไป) , โมเดลปี 2019 ได้แก่ UHD (รุ่น RU 8000ลงไป) ,โมเดลปี 2019 และ 2020 Full HD TV และ HD TV
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันก็ต่อเมื่อได้กรอกข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
  • Serial no.
  • Model
  • เบอร์โทรศัพท์
  • E-mail
 • ถ้าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันทาง SMS โดยบริษัทประกันจะส่งให้ภายใน 90 วันหลังจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียน ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับข้อความยืนยันการขยายเวลารับประกันเนื่องจากไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ลูกค้ายังจะได้รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปีตามปกติ
 • ค่าสินไหมทดแทนปีที่ 2 (70%) และปีที่ 3 (60%) ของราคาซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ รับประกันโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ระยะเวลาการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการซื้อขายที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงานทุกครั้ง
 • "ลูกค้าสามารถขอใช้บริการ Private Demo Service หรือบริการสาธิตการใช้งานถึงบ้านได้ โดยการนัดหมายผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1282 (เฉพาะทีวีรุ่น QLED The Frame The Serif และ The Sero ตามรุ่นที่กำหนด) "
 • ในกรณีที่ทำใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายหาย หรือ กรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในรับประกันสินค้าโดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้นๆ
 • รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าในประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การรับประกันสินค้าในปีแรก จะเป็นการรับประกันจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ส่วนปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จะเป็นความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1282 หรือ สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองได้ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ www.ssthwarranty.com/TVprivilege

ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง อุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
 • อาการชำรุดและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
 • การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
 • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 • สำหรับสินค้าที่เงื่อนไขพิเศษ : สินค้าขายตามสภาพ โดยความเสียหายจากฟังก์ชันการทำงาน ของตัวเครื่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า, ของแถมที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • ลูกค้าสามารถขอใช้บริการ Private Demo Service หรือบริการสาธิตการใช้งานถึงบ้านได้ โดยการนัดหมายผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1282 (เฉพาะทีวีรุ่น QLED The Frame The Serif และ The Sero ตามรุ่นที่กำหนด)

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

?
?

?

ข้อมูลส่วนตัว

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม
ช่วงเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น. ได้ที่

If you have any question about registation or need to send any document
Business hours Monday - Friday 9:00 a.m. - 6:00 p.m., please contact