ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า

สินค้ารุ่นที่ร่วมในการรับประกัน 5 ปี

 • Refrigerator ตู้เย็น
  • Multi Door: RF56K9040SG/ST, RF56N9740SG/ST, RF65A9771B1/ST, RF48A4010B4/ST, RF48A4000M9/ST, RF60A91R177/ST, RF49A5032B1/ST
  • NEW Side by Side (รุ่น RS5000): RS65R5691B4/ST, RS63R5581SL/ST, RS64R5131B4/ST, RS62R50012C/ST, RS62R5001M9/ST, RS64T5F01B4/ST, RS62R5001B4/ST RH64A53F115/ST, RH64A53F12C/ST, RS62T5F01B4/ST
  • Twin Cooling plus TM (รุ่นตั้งแต่ 13คิว ขึ้นไป):
   RT62K7350BS/ST,RT58K7005SL/ST,RT53K6655BS/ST,RT18M6211S9/ST, RT50K6235S8/ST,RT46K6855BS/ST,RT46K6750DX/ST,RT46K6740SL/ST,RT43K6230S8/ST, RT38K5534DX/ST, RT38K5534S8/ST, RT38K5581BS/ST(NEW MODEL), RT38K50658A/ST, RT38K50652C/ST, RT43K6230BS/ST, RT38K50658C/ST, RT38K501J2C/ST, RT38K501J8A/ST, RT38K501J8C/ST, RT38K501J8G/ST, RT38K501J3P/ST, RT38K501J12/ST,
  • Bottom Freezer: RL4003SBAB1/ST, RB33T3070AP/ST, RZ32T7445AP/ST
 • Washing Machine เครื่องซักผ้า เครื่องซักอบผ้า เครื่องอบผ้า
  • เครื่องซักผ้าฝาหน้าตั้งแต่ 8 กก. ขึ้นไป: WF17N7510KV/ST, WW10N64FRPW/ST, WW90J54E0BW/ST, WW90K54E0UW/ST, WW80K54E0UW/ST, WW80J54E0BW/ST, WW80J44G0BW/ST, WW90K54E0YW/ST, WF21T9500GV/ST, WW12TP44DSX/ST, WW10T734DBX/ST, WW10T634DLE/ST, WW90T504DAW/ST, WW90T734DBX/ST, WW90T634DLE/ST, WW80T504DAW/ST, WW80T4040CE/ST, WW90T4040CE/ST, WF16T6500GV/ST
  • เครื่องซักอบผ้า: WD14F5K5ASG/ST,WD12F9C9U4X/ST, WD10N64FR2X/ST, WD90K6410OW/ST, WD80J6410AW/ST WD12TP44DSX/ST, WD21T6500GV/ST, WD10T734DBX/ST, WD90T734DBX/ST, WD90T604DBE/ST, WD16T6500GV/ST
  • เครื่องอบผ้า: DV90N62632W/ST, DF60R8600CG/ST, DV16T9720SV/ST, DV90T7240BX/ST, DV80T5220AW/ST, DF60R8600CG/ST

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Product Registration)

?

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

ข้อมูลที่อยู่ (Address)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกัน 5 ปี

 • เมื่อลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามวิธีการภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงในใบกำกับภาษี จะได้รับการขยายระยะเวลารับประกันต่อจากการรับประกันของผู้ผลิต ทั้งนี้จะรับประกันเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ ไม่รวมอุปกรณ์เสริม วัสดุใช้สิ้นเปลือง และเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในใบรับประกันสินค้า
 • ระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยอ้างอิงจากวันที่ในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน การรับประกันในช่วงเวลาต่อจากผู้ผลิตนี้จะดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย โปรดตรวจสอบรายละเอียด ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความรับผิดตามที่ระบุด้านล่างนี้
 • การรับประกัน 5 ปีนี้ จะไม่รวมถึงกรณีที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์บางชิ้นส่วนมีระยะเวลารับประกันยาวกว่า 5 ปี เช่น คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น มอเตอร์ของเครื่องซักผ้า
 • ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ารับบริการซ่อมโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ จากศูนย์บริการที่ร่วมรายการ โดยมูลค่าความเสียหายจะต้องไม่เกินราคาซื้อของสินค้าดังกล่าว ในกรณีที่ศูนย์บริการประเมินค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคาซื้อสินค้าหรือกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมสินค้าได้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินค้าคืนตามวงเงินสูงสุดที่ปรากฎในตารางด้านล่างนี้ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าตกลงให้ซากของทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตู้เย็น

ระยะเวลาการรับประกัน วงเงินสูงสุดที่มีสิทธิได้รับ
ภายใน 1 ปีแรก ตามใบรับประกันของผู้ผลิต
1 ปี ขึ้นไป – 2 ปี 70% ของราคาซื้อ
2 ปี ขึ้นไป – 3 ปี 60% ของราคาซื้อ
3 ปี ขึ้นไป – 4 ปี 50% ของราคาซื้อ
4 ปี ขึ้นไป – 5 ปี 40% ของราคาซื้อ

เครื่องซักผ้า

ระยะเวลาการรับประกัน
เครื่องซักผ้า
วงเงินสูงสุดที่มีสิทธิได้รับ
ภายใน 2 ปีแรก ตามใบรับประกันของผู้ผลิต
2 ปี ขึ้นไป – 3 ปี 60% ของราคาซื้อ
3 ปี ขึ้นไป – 4 ปี 50% ของราคาซื้อ
4 ปี ขึ้นไป – 5 ปี 40% ของราคาซื้อ

 • บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  • การใช้สินค้าผิดวิธี การฝ่าฝืนคำเตือน การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
  • กรณีตามข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ผลิตตามใบรับประกัน
  • เหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศหรือแมลง เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม สงคราม ความกดอากาศ หรือแรงสั่นสะเทือน
   การจราจล การก่อการร้าย
  • การกัดกร่อน การสึกกร่อน การเป็นรอยหรือการขีดข่วนผิววัตถุ การเสื่อมสภาพ/ประสิทธิภาพในการใช้งาน
  • การซ่อมแซม แก้ไขดัดแปลง หรือปรับปรุงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำโดยบุคคลใดๆ ที่มิใช่ศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้ง
  • การติดตั้ง การส่งมอบ การขนส่ง
  • ไฟฟ้าลัดวงจร การใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง ไฟตก ปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือสารกัมมันตภาพรังสี การขัดข้องของระบบไฟฟ้าหรือก๊าซ
  • การกักกัน จับกุม หรือยึดทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ความผิดปกติหรือติดไวรัสของซอฟแวร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
  • อุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกิดความเสียหายหลังการใช้งานไม่อยู่ในการรับประกันทุกกรณี
  • ไม่รับประกันการแตก, หัก, ร้าวของชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยแก้วหรือพลาสติก เช่น ชั้นวางของ, ปุ่มปรับอุณหภูมิตู้เย็น เป็นต้น
  • ไม่รับประกันเครื่องซักผ้าที่เสีย เนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมในตัวเครื่อง การทำความสะอาด และล้างถังซัก, ตัวกรองน้ำเข้า, ถุงกรองสิ่งสกปรกของเครื่องซักผ้า
 • สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการ Samsung Service โทร. 026893232 ตลอด 24 ชั่วโมง